Studio Nanji

  • Title
    난지 오픈스튜디오
  • Date
    2008.10.10 ~ 10.12

2.jpg

 
 

1.jpg

    

 

 

  

5.jpg

민재영 작가

 

 

 

6.jpg

병왕 작가 와 작가의 팔

 

 

7.jpg

윤아 작가 작업실, 좌측 시립미술 유희영 관장님

 

 

 

8.jpg

라유슬 작가

 

 

 

9.jpg

변웅필 작가

 

 

 

10.jpg

이장원 작가

 

 

11.jpg

임선이 작가 작업실

 

 

 

12.jpg

김재옥 작가 작업실

 
 
 

13.jpg

이승현 작가 작업실

 
 
 

14.jpg

박혜수 작가

 

 

 

 

 

 

 

삭제하시겠습니까?
취소